top of page
masthead-1500x994_edited_edited_edited.jpg

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Tổ chức Gateway Education Global (GEG) là tổ chức giáo dục quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục nhằm hỗ trợ các đối tác đạt được và

vươn đến những tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu. Gateway hoạt động

theo mô hình doanh nghiệp xã hội có mặt trên nhiều quốc gia,

trụ sở chính ở Luân đôn, Anh.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của GEG là giúp các em học sinh đạt đến tiềm năng phát triển bản thân để qua đó trở thành những động lực thay đổi thế giới xung quanh mình. GEG đem dến chương trình giáo dục toàn diện và chất lượng đáp ứng yêu cầu của địa phương với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của GEG là xây dựng các mối liên kết chặt chẽ giữa đối tác địa phương và toàn cầu trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Sự liên kết này sẽ là cánh cổng dẫn đến sự thành công trong việc cung cấp các dịch vụ nhằm đem đến sự cải thiện liên tục cho xã hội.

bottom of page